தூரம்

நீ ரசித்த நிலவை
நானும் ரசித்த அந்நொடியில்
உணர்ந்தேன்,
தூரம் கண்களில் மட்டுமே
நினைவுகளில் இல்லையென!

Advertisements

3 responses to this post.

  1. 🙂 Nice one..

    Reply

  2. Really a cute one..

    Reply

  3. vow! a great one!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: